Logo

SEKCJA RADIOLOGII PEDIATRYCZNEJ

 
Strona główna » Certyfikat

Certyfikat

A+ A-
 

Procedura i warunki otrzymania certyfikatu z zakresu radiologii pediatrycznej

 

1. NIEZBĘDNE WARUNKI

-   ważne prawo wykonywania zawodu lekarza medycyny

-   tytuł specjalisty Radiologii i Diagnostyki Obrazowej lub specjalizacja IIº z Radiodiagnostyki

-   aktualna przynależności do Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

 

2. KRYTERIA NADANIA CERTYFIKATU

 

A. Praca naukowa (habilitacja) w dziedzinie radiologii pediatrycznej

lub   

 

B. Praca przez co najmniej 5 po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego z radiologii i diagnostyki obrazowej w ośrodku w którym jest klinika/oddział: pediatrii ogólnej, chirurgii dzieci, neurologii dziecięcej i onkologii dziecięcej, OIOM, w którym prowadzone są kominki z tymi oddziałami oraz wykonywane są następujące procedury diagnostyczne:

 • Radiologii klasycznej dzieci (co najmniej 12 000 badań rocznie)
 • USG dzieci (co najmniej 12 000 badań rocznie)
 • TK dzieci (co najmniej 2000 badań rocznie)
 • MR dzieci (co najmniej 2000 badań rocznie)

oraz

 

C. Wykonanie samodzielne lub udział w następujących procedurach diagnostycznych w okresie ostatnich 5 lat oraz udział w kominkach klinicznych:

 • Radiologii klasycznej dzieci (co najmniej 5 000 badań) – opis/wykonanie samodzielnie
 • USG dzieci (co najmniej 5 000 badań) - wykonanie samodzielne
 • TK dzieci (co najmniej 1000 badań) - samodzielny opis/konsultacja
 • MR dzieci (co najmniej 1000 badań) - wykonanie samodzielne lub udział w wykonaniu

Potwierdzenie wykonania powyższych procedur odbywa się na podstawie podpisanego oświadczenia ubiegającego się o certyfikat potwierdzonego przez kierownika zakładu/jednostki.

Komisja przyznająca certyfikat zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawdziwości oświadczenia poprzez wgląd w statystykę systemu opisowego jednostki (za zgodą kierownika zakładu radiologii i dyrektora jednostki).

Podanie nieprawdziwych danych będzie skutkować utratą certyfikatu bez możliwości ponownego ubiegania się o jego przyznanie.

 

oraz

 

D. Udokumentowana działalność naukowo-dydaktyczna w zakresie diagnostyki radiologii pediatrycznej. Wymagane jest uzyskanie 6 pkt (wg. poniższego formularza).

 

Stopnie naukowe - praca z zakresu radiologii pediatrycznej*

Punkty

Tak/Nie

Suma

Doktorat

5

 

 

Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne z zakresu radiologii pediatrycznej*

Punkty

Liczba

Suma

Publikacja zagraniczna (lista filadelfijska) – I-szy autor

5

 

 

Publikacja zagraniczna (lista filadelfijska) – współautor

2

 

 

Publikacja krajowa – I-szy autor

3

 

 

Publikacja krajowa – współautor

1

 

 

Wykład na zaproszenie

3

 

 

Zjazd zagraniczny - prezentacja ustna - I-szy autor

3

 

 

Zjazd krajowy - prezentacja ustna - I-szy autor

2

 

 

Plakat zjazdowy (krajowy/zagraniczny) - I-szy autor

1

 

 

Komunikat/plakat zjazdowy (krajowy/zagraniczny) - współautor

1

 

 

Inne **

 

 

SUMA PUNKTÓW

 

*należy dołączyć kopie prac/stron tytułowych/programów zjazdowych

**należy wyszczególnić i dołączyć kopię/potwierdzenie

 

oraz

 

E. Udokumentowany udział w kursach/sympozjach z zakresu radiologii pediatrycznej w ostatnich 5 latach. Wymagany jest udział w co najmniej 3 kursach w tym okresie*

*należy dołączyć kopie certyfikatów potwierdzających udział w odpowiednich zjazdach/kursach

 

oraz

 

F. Rekomendacja co najmniej dwóch osób posiadających certyfikat z zakresu radiologii pediatrycznej*

*należy dołączyć pisemne rekomendacje

 

3. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Ważne prawo wykonywania zawodu lekarza medycyny (kopia)
 • Tytuł specjalisty Radiologii i Diagnostyki Obrazowej lub specjalizacja IIo z Radiodiagnostyki (kopia dyplomu)
 • Wypełnione i podpisane pismo z wnioskiem o przyznanie certyfikatu wraz z formularzem dokumentującym działalność naukowo-dydaktyczną
 • Zaświadczenia o udziale w kursach/sympozjach (kopie)
 • Opcjonalnie - dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych lub doktora habilitowanego nauk medycznych (kopia)

Wnioski rozpatrywane są dwa razy w roku.

 

 
 

Copyright © 2016